Privacy Statement

 


Privacy Statement

Pravno obvestilo


 

The website www.thinkslovenia.com is set up for the purpose of marketing services within TS1 d.o.o., (long company name: TS1 svetovanje d.o.o.), hereinafter referred to as TS1 d.o.o. The content of the site is informative. The Company takes no responsibility for the accuracy and completeness of the published information or for any damages that may be caused to the user of the website due to the use of the published information. Users use the published content at their own risk. By maintaining the content of the site, we will endeavor to ensure the accuracy and timeliness of the information, but we do not guarantee or take responsibility for their accuracy and integrity. We reserve the right to modify, add or remove the contents of the Website without prior notice, and we accept no responsibility for any consequences of such changes.


TS1 d.o.o. or any other legal or non legal person who has participated in the creation of the website is not responsible for any damages arising out of use of this website and / or the information provided by this website, as well as damage resulting from the inability to use the information on the site and / or any errors or defects in their content, regardless of whether they have been informed of the possibility of such damage.

Spletno mesto www.thinkslovenia.com je vzpostavljeno z namenom trženja storitev v okviru podjetja TS1 d.o.o., (dolgo ime podjetja: TS1 svetovanje d.o.o.), v nadaljevanju TS1 d.o.o.. Vsebine spletnega mesta so informativne. Podjetje ne prevzema odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršnokoli škodo, ki bi bila uporabniku spletnega mesta povzročena zaradi uporabe objavljenih informacij. Uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Z vzdrževanjem vsebin spletnega mesta bomo skušali zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamčimo in ne prevzemamo odgovornosti za njihovo točnost in celovitost. Pridržujemo si pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin spletne strani brez predhodnega opozorila in ne prevzemamo odgovornosti za kakršnekoli posledice takšnih sprememb.


Ne TS1 d.o.o. ne katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani, ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala ali bila povezana z obstojem, dostopom in/ali uporabo te spletne strani in/ali informacij, ki jih ta spletna stran vsebuje, pa tudi ne za škodo, ki bi nastala zaradi nemožnosti uporabe informacij na spletni strani, in/ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, če so bili obveščeni o možnosti take škode.

 


Data Operator

Upravljalec podatkov


 

TS1 d.o.o.
Ulica Franca Nebca 14 
1000 Ljubljana 
Slovenija
Tel.: 00 386 51 725 345

 


Protection of Personal Data

Varovanje osebnih podatkov


 

If you provide us with any personal information on www.thinkslovenia.com, we will respect your privacy.
We advise you to read the rules on personal data management completely before using the www.thinkslovenia.com website.

V primeru, da nam na strani www.thinkslovenia.com ponudite katerikoli osebni podatek, bomo spoštovali vašo zasebnost.
Svetujemo vam, da pravila upravljanja z osebnimi podatki preberete v celoti, preden začnete uporabljati spletno stran www.thinkslovenia.com.

 


Storing Data

Hramba podatkov


 

Personal data shall be stored in a form that permits identification of individuals for as long as is necessary for the purposes for which the personal data are processed, unless a different retention period is provided by law.
The company keeps customer data necessary for the execution of the service for 5 years from the completion of the contract on a contractual basis.
After the expiration of this period, the company keeps the personal data of the clients for 5 years (10 in total) in the archive on the basis of the legitimate interests of the manager, which are: better quality of service provision, easier and faster debugging, more efficient advising of clients, enabling the enforcement of clients' rights, for warranty and indemnification.
The company uses the personal information provided exclusively and in accordance with the purpose defined by the individual. The Company agrees that personal data will not be made available to unauthorized persons.

Osebne podatke podjetje hrani, v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo, razen če je z zakonom določen drug rok hrambe.
Podjetje hrani podatke stranke, ki so potrebni za izvedbo storitve še 5 let od izpolnitve pogodbe na pogodbeni podlagi. Podjetje osebne podatke strank hrani po poteku tega obdobja še 5 let (skupaj torej 10) v arhivu na podlagi upravičenih zakonitih interesov upravljavca, ki so: kvalitetnejše zagotavljanje storitev, lažje in hitrejše odpravljanje napak, učinkovitejše svetovanje strankam, omogočanje uveljavljanja pravic strankam, predvsem na področju garancije in jamčevalnih zahtevkov.
Podjetje navedene osebne podatke uporabi izključno in skladno z namenom, ki ga je opredelil posameznik. Podjetje se zavezuje, da osebni podatki ne bodo dostopni nepooblaščenim osebam.

 


My Rights

Moje pravice


 

In accordance with the General Regulation on the Protection of Personal Data and the law governing the protection of personal data, the company grants an individual the following rights:

 • the right to get information from the company which data is being processed in connection with you;
 • the right to obtain from the company a certificate stating whether your personal data is being processed;
 • the right for the company to correct inaccurate personal information without undue delay;
 • the right to delete personally identifiable information relating to the individual without undue delay;
 • the right for the company to restrict the processing of personal data;
 • the right to receive personal data relating to him/her (in a structured, commonly used and machine-readable form) which was provided by the individual to the company, and the right to pass that information on to a third person or to require that the company provides that information directly to them.
 • the right at any time to object to the processing of personal data relating to him/her.

Podjetje skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, posamezniku zagotavlja naslednje pravice:

 • pravico od podjetja zahtevati informacije, kateri podatki se obdelujejo v zvezi z njim;
 • pravico od podjetja pridobiti potrdilo o tem, ali so v obdelavi njegovi osebni podatki;
 • pravico, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim;
 • pravico, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim;
 • pravico, da podjetje omeji obdelavo osebnih podatkov;
 • pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval podjetju, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu ali od podjetja zahteva da posreduje te podatke neposredno.
 • pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim.

 


Privacy Policy for use of Facebook

Varovanje podatkov za uporabo aplikacije Facebook


 

This page has built-in control trackers of Facebook company. Facebook is a social network.
The data manager for the Facebook social network is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United States. For people living outside the United States or Canada, the data controller is Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland.
Learn more about their privacy policy: https://facebook.com/about/privacy/

Na tej strani so vgrajeni kontrolni sledilniki družbe Facebook. Facebook je socialno omrežje.
Upravljalec podatkov za socialno omrežje Facebook je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Združene Države Amerike. Za osebe ki živijo zunaj Združenih držav ali Kanade, upravljalec podatkov je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.
Več o njihovi politiki zasebnosti: https://facebook.com/about/privacy/

 


Privacy Policy for using Google Adsense

Varovanje podatkov za uporabo aplikacije Google AdSense


 

This page has built-in control trackers of Google company. Google AdSense is an online service that enables us to place our ads on third party pages. 
The data controller for Google's AdSense is Alphabet Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.
Learn more about their privacy policy: https://www.google.com/intl/en/adsense/start/

Na tej strani so vgrajeni kontrolni sledilnike družbe Google. Google AdSense je internetna storitev, ki omogoča plasiranje naših oglasov na tretjih straneh.
Upravljalec podatkov za storitev Google's AdSense je Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Združene Države Amerike.
Več o njihovi politiki zasebnosti: https://www.google.com/intl/en/adsense/start/

 


Privacy Policy for use of Google Analytics

Varovanje podatkov za uporabo aplikacije Google Analytics


 

This page has built-in control trackers of Google company. Google Analytics is an online service that allows us to analyze visits to our site.
The Google Analytics data controller is Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.
Learn more about their privacy policy: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Na tej strani so vgrajeni kontrolni sledilnike družbe Google. Google Analytics je internetna storitev, ki omogoča analiziranje obiska na naši spletni strani.
Upravljalec podatkov za storitev Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Združene Države Amerike.
Več o njihovi politiki zasebnosti: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

 


Varovanje podatkov za uporabo aplikacije Google AdWords

Privacy Policy for using Google AdWords


 

This page has built-in control trackers of Google company. Google AdWords is an online service that enables us to place our ads on Google and its search engines.
The Google AdWords data controller is Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.
Learn more about their privacy policy: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Na tej strani so vgrajeni kontrolni sledilnike družbe Google. Google AdWords je internetna storitev, ki omogoča plasiranje naših oglasov na straneh družbe Googlen in njenih iskalnikih.
Upravljalec podatkov za storitev Google AdWords je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Združene Države Amerike.
Več o njihovi politiki zasebnosti: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

 


Privacy Policy for use of Instagram

Varovanje podatkov za uporabo aplikacije Instagram


 

This page has built-in control trackers of Facebook company. Facebook is a social network. 
The Instagram social media data manager is Instagram LCC 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, United States.
Learn more about their privacy policy: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/

Na tej strani so vgrajeni kontrolni sledilnike družbe Facebook. Facebook je socialno omrežje.
Upravljalec podatkov za socialno omrežje Instagram je Instagram LCC 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, Združene Države Amerike.
Več o njihovi politiki zasebnosti: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/

 


Establishing the Said Rights and Legal Means

Uveljavljanje navedenih pravic in pravna sredstva


 

An individual exercises this right for free. The company may ask for personal information in order to confirm the identity of the individual. Data controller must decide on the individual's request without undue delay, not later than one month after receiving the request. If necessary this time limit may be extended by up to two additional months, taking into account the complexity and number of requirements. The extension must be notified to the individual and the individual may appeal against the extension. In the case of manifestly unfounded or exaggerated requests of the individual to whom the data relate, in particular if the requirements are often repeated, the company may refuse to act on the request with specific explanation.
If, following a decision by the data controller, the individual considers that the personal data he has received is not the personal data he has requested or that he has not received all the requested personal data, he/she may file a reasoned objection within 15 days. The data controller must decide on this objection as a new request within 5 working days. If the data controller does not decide on the request of the individual within the deadline, the individual may file a silence complaint with the Information Commissioner.
   
In the procedure of appeal against the decision of the data controller under this part of the law, the Information Commissioner shall decide according to the rules of the general administrative procedure. In cases that cannot be resolved otherwise, the Information Commissioner shall decide on the appeal with an order. No appeal is allowed against the order, but an administrative dispute is admissible.

Posameznik navedene pravice uveljavlja brezplačno. Podjetje lahko zaradi potrditve identitete posameznika zahteva njegove podatke. Upravljavec mora o zahtevi posameznika odločiti brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju zapletenosti in števila zahtev. O podaljšanju je potrebno obvestiti posameznika, posameznik pa se lahko zoper podaljšanje pritoži. Pri očitno neutemeljenih ali pretiranih zahtevah posameznika, na katerega se podatki nanašajo, zlasti če se zahteve pogosto ponavljajo, lahko podjetje s posebno obrazložitvijo odkloni ukrepanje na podlagi zahtevka.
Če posameznik po prejeti odločitvi upravljavca meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe pri upravljavcu vloži obrazložen ugovor v roku 15 dni. Upravljavec mora o ugovoru odločiti kot o novi zahtevi v 5 delovnih dneh. Če upravljavec ne odloči o zahtevi posameznika v roku, lahko posameznik pri Informacijskem pooblaščencu vloži pritožbo zaradi molka.
   
V postopku pritožbe zoper odločitev upravljavca po tem delu zakona odloča Informacijski pooblaščenec po pravilih splošnega upravnega postopka. Informacijski pooblaščenec v primerih, ki jih ni možno rešiti drugače, o pritožbi odloči z odločbo. Zoper odločbo ni dovoljena pritožba, je pa dopusten upravni spor.

 


Contractual processing of personal data

Pogodbena obdelava osebnih podatkov


 

The company may outsource individual tasks related to the processing of personal data. The contract must be in writing or in an equivalent electronic form and comply with the requirements of the General Regulation on the protection of personal data, the provisions of the law governing the protection of personal data and other regulations governing the protection of personal data.

Podjetje lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s pogodbo zaupa obdelovalcu. Pogodba mora biti pisna ali v enakovredni elektronski obliki in skladna z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter drugimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 


An explanation of the rules for managing the personal information you provide to us through these websites:

Razlaga pravil upravljanja z osebnimi podatki, ki nam jih posredujete preko teh spletnih strani:


 

When you visit www.thinkslovenia.com (hereinafter thinkslovenia.com), your web browser automatically provides us with the following information: your IP address, the type and version of the browser from which web site you linked to, what your internet service provider is (ISP). We use this information to statistically process visitor information to this site. We do not use this information to identify you as an individual.
If you decide to register at thinklovenia.com, then you must provide us with your email address. You also need to come up with the username and password you want to use on this page. We use this information to identify you as an anonymous unique user. This allows you to use our connection service. At your request we also use your email address for the delivery of your information (username and password) and for messages on other important matters of the portal. For the sake of security, in addition to your user information, we also keep your IP addresses with which you log into the system.
The site thinklovenia.com requires, in order for its operation to be correct, your browser must have cookies and be JavaScript enabled. Cookies allow you to be recognized by our system (if you are a registered and logged in user) as a unique anonymous user. Some parts of the site sometimes transfer certain information into the visitor's computer, which we call "Cookies". With them and some other methods for measuring website visitation, we get information on how and what pages on the site people visit and in what numbers. This technology does not collect personal information about each visitor to the site; this information is in an aggregated form. The purpose of this technology and the information it provides is to improve our site and to store contact information and personal information for later visits to our site.
As a search provider (occasionally as an advertising provider), we use Google search engine to collect personal information separately. thinklovenia.com does not have access to this information.
From time to time, thinklovenia.com assigns a portion of the advertising space to third parties or to advertising agencies. These third parties or agencies collect personal information separately.
We do not have access to this information. We encourage you to read their privacy policy on their pages.
thinklovenia.com contains many external links. When you click on any of these links and leave the site, the privacy policies set out on this site are no longer applicable, and we are not responsible for the privacy and content of these sites.
We will protect your personal information with care and will not share it with third parties, except as required by law. We never rent data, sell it, or allow it to be used by any third party. We do not use personal information and contact information for any other purpose.
We always tell users exactly how we will use the information they enter into the various forms on the site. However, all of this information is never accessible to third parties.
Visitors are solely responsible for the authenticity of their personal information and contact information.
We may use your IP address to identify problems with the server and when editing the web site.

Ko pridete na spletno stran www.thinkslovenia.com (v nadaljevanju thinkslovenia.com) nam vaš spletni brskalnik samodejno posreduje naslednje podatke: vaš IP-naslov, vrsto in verzijo brskalnika, iz katere spletne strani ste se povezali, kateri je vaš ponudnik internetnih storitev (ISP). Naštete podatke uporabljamo za statistično obdelavo podatkov o obiskovalcih tega spletnega mesta. Teh podatkov ne uporabljamo z namenom, da bi vas identificirali kot posameznika.
Če se odločite za registracijo na spletnem mestu thinkslovenia.com, potem nam morate posredovati svoj elektronski naslov. Izmisliti si morate tudi uporabniško ime in geslo, ki ju želite uporabljati na tej strani. Te podatke uporabljamo zato, da vas identificiramo kot anonimnega enoznačnega uporabnika. S tem vam omogočimo uporabo storitve naše povezave. Vaš elektronski naslov, na vašo zahtevo, uporabimo tudi za dostavo vaših podatkov (uporabniško ime in geslo) ter za sporočila o drugih pomembnih zadevah portala. Zaradi varnosti, ob vaših uporabniških podatkih, hranimo tudi vaš(e) IP- naslove, s katerimi se prijavljate v sistem.
Spletno mesto thinkslovenia.com za pravilno delovanje zahteva, da ima vaš brskalnik omogočeno uporabo piškotkov (cookies) in skriptnega jezika JavaScript. Piškotki nam omogočajo, da vas naš sistem (v primeru, da ste registriran in prijavljen uporabnik) prepozna, kot enoličnega anonimnega uporabnika. Nekateri deli spletnega mesta včasih odložijo v obiskovalčev računalnik posamezne informacije, ki jih imenujemo "Piškotki". Z njimi in nekaterimi drugimi metodami za merjenje obiska spletnih strani pridobimo informacije, kako in katere strani na spletnem mestu obiskujejo ljudje in v kakšnem številu. Ta tehnologija ne zbira osebnih podatkov o posameznem obiskovalcu strani; te informacije se nahajajo v združeni obliki. Namen te tehnologije in informacij, ki jih posreduje, je izboljšati naše spletno mesto in shranjevanje kontaktnih informacij in osebnih podatkov za kasnejše obiske našega spletnega mesta.
Kot ponudnika iskanja (občasno tudi kot ponudnika oglaševanja), uporabljamo iskalnik Google, ki osebne podatke zbira ločeno. thinkslovenia.com nima dostopa do teh podatkov.
Občasno na spletnem mestu thinkslovenia.com odstopimo del oglaševalskega prostora tretjim osebam oz. oglaševalskim agencijam. Te tretje osebe oz. agencije, zbirajo osebne podatke ločeno.
Dostopa do teh podatkov nimamo. Svetujemo vam, da si preberete njihovo politiko varovanja osebnih podatkov na njihovih straneh.
thinkslovenia.com vsebuje veliko zunanjih povezav. Ko kliknete na katero izmed teh povezav in zapustite spletno mesto, politika zasebnosti, ki je zapisana na tej strani, ne velja več, zato ne prevzemamo odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in za vsebino teh spletnih mest.
Vaše osebne podatke bomo skrbno varovali in jih ne bomo posredovali tretjim osebam, razen v primerih, ko tako zahteva zakon. Podatkov nikoli ne dajemo v najem, jih ne prodajamo in ne dovolimo, da bi jih uporabila katerakoli tretja oseba. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne uporabljamo v druge namene.
Uporabnikom vedno natančno povemo, kako bomo uporabili podatke, ki jih vpišejo v različne obrazce na spletni strani. Vsi ti podatki pa nikoli niso dostopni tretjim osebam.
Izključno odgovornost za verodostojnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij prevzamejo obiskovalci.
Vaš IP-naslov smemo uporabiti pri ugotavljanju težav s strežnikom in urejanju spletne strani.

 


The rules relating to the protection of personal data

Pravila glede varovanja osebnih podatkov


 

We respect your right to privacy. These rules summarize what personally identifiable information we may collect and how we may use it.
We comply with applicable laws governing privacy and the protection of personal data. We are committed to this because of the importance it attains to us in gaining and maintaining the trust of our employees, our customers, business partners and others who share their personal information with us.
The term 'personal information' means information that personally identifies you, either individually or in conjunction with other information in our possession.
Your consent is important to us: By using the Website or by providing personal information, you also consent to the collection, use and disclosure of your personal information, as described in the rules and in any of the privacy statements. If you do not agree to the collection, use and disclosure of your personal information as described in the rules or in any of the privacy statements, do not use this site.

Spoštujemo vašo pravico do zasebnosti. Ta pravila povzemajo, katere osebne identifikacijske podatke lahko zbiramo in kako jih lahko uporabimo.
Spoštujemo veljavno zakonodajo, ki ureja področje zasebnosti in varstva osebnih podatkov. K temu smo se zavezali zaradi pomembnosti, ki jo za nas predstavlja pridobitev in ohranitev zaupanja naših zaposlenih, naših strank, poslovnih partnerjev in drugih, ki z nami delijo svoje osebne podatke.
Izraz 'osebni podatek' pomeni podatek, ki vas osebno identificira, bodisi samostojno, bodisi skupaj z drugimi podatki, s katerimi razpolagamo.
Pomembno nam je vaše soglasje: z uporabo internetne strani ali s posredovanjem osebnih podatkov, tudi podajate vaše soglasje k zbiranju, uporabi in razkritju vaših osebnih podatkov, kot je to opisano v pravilih in v katerikoli izmed izjav o varovanju zasebnosti. V kolikor ne soglašate z zbiranjem, uporabo in razkritjem vaših osebnih podatkov, kot je to opisano v pravilih ali v katerikoli izmed izjav o varovanju zasebnosti, ne uporabljajte te internetne strani.

 

In accordance with legal requirements, each time the company will be in charge of collecting personal information it will:

V skladu z zakonskimi zahtevami bo podjetje ob vsakem zbiranju osebnih podatkov:

 

 • provide timely and appropriate notice of the handling of the collected data;
 • collect, use, disclose and forwarded your personal information only with your explicit or concurrent consent, depending on the nature of your personal information, legal requirements and other factors;
 • collect your personal information only for certain and limited purposes. We only collect information that is relevant to the purpose for which it is collected and does not go beyond that purpose;
 • process your personal information in a manner consistent with the initial purpose of the collection or to which you subsequently consent;
 • do everything that can reasonably be expected from an economic standpoint, to ensure the reliability of your information for pre-determined purposes. Your information will be accurate, complete and, where relevant, updated.
 • not use your personal information for direct marketing purposes without your the ability to refuse to do so.
 • take appropriate steps, whether contractually or otherwise, to ensure adequate protection of personal data disclosed to a third party or transmitted to another country, including intra-corporate data transfers.
 • posredovalo pravočasno in ustrezno obvestilo o ravnanju z zbranimi podatki;
 • zbralo, uporabilo, razkrilo in posredovalo vaše osebne podatke samo z vašim izrecnim ali konkludentnim soglasjem, v odvisnosti od narave vaših osebnih podatkov, zakonskih zahtev in drugih dejavnikov;
 • zbralo vaše osebne podatke samo za določene in časovno omejene namene. Zbiramo le podatke, ki ustrezajo namenu, zaradi katerega se zbirajo in ki tega namena ne presegajo;
 • obdelalo vaše osebne podatke na način, skladen z začetnim namenom zbiranja ali v katerega ste naknadno privolili;
 • storilo vse, kar je z ekonomskega stališča moč razumno pričakovati, z namenom zagotovitve zanesljivosti vaših podatkov za predhodno določene namene. Vaši podatki bodo točni, popolni in kjer je to pomembno, ažurirani.
 • ne bo uporabljalo vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja brez možnosti, da to odklonite in
 • poskrbelo za primerne ukrepe, bodisi na podlagi pogodbe ali kako drugače, za zagotovitev ustrezne zaščite osebnih podatkov, ki se razkrijejo tretji osebi ali posredujejo v drugo državo, vključno s prenosi podatkov znotraj podjetja.

 


When you access and use this Internet site we can collect information about you in three ways:

Ko dostopate na in uporabljate to internetno stran, lahko podatke o vas zberemo na tri načine:


 

Information is sent to us by your internet browser

Podatke nam pošlje vaš internetni brskalnik

 

The company collects information automatically sent to us by your internet browser. This information usually includes the IP address of your ISP, the name of your operating system, and the name and version of your browser. What information we receive depends on your browser settings. Please check your browser to find out what information your browser sends or how you can change these settings.
The information provided by your browser does not identify you personally. We use this information to create statistics that allow us to improve our pages and increase their compatibility with the technology used by our internet visitors.

Podjetje zbira podatke, ki nam jih avtomatično pošlje vaš internetni brskalnik. Ti podatki ponavadi vključujejo IP naslov vašega ponudnika internetnih storitev, ime vašega operacijskega sistema in ime in verzijo vašega brskalnika. Katere podatke prejmemo, je odvisno od nastavitev vašega brskalnika. Prosimo, da preverite vaš brskalnik, če želite izvedeti, katere podatke vaš brskalnik pošilja oziroma kako lahko te nastavitve spremenite.
Podatki, ki jih pošilja vaš brskalnik, ne identificirajo vas osebno. Te podatke uporabimo za oblikovanje statistike, ki nam omogoča izboljšavo naših strani ter povečanje njihove kompatibilnosti s tehnologijo, ki jo uporabljajo naši internetni obiskovalci.

 

We collect information by installing a 'cookie' on your computer

Podatke zberemo s pomočjo namestitve 'piškotka' na vaš računalnik

 

A company can retrieve information about you by installing a 'tag' on your hard drive. This tag is known as a 'cookie'.
All of our sites use temporary cookies also known as 'session cookies'. A temporary cookie is used to mark your computer with a computer-designed unique marker when you visit our website. A temporary cookie does not identify you personally and is deleted after you switch off your browser. We use temporary cookies to collect statistics about how visitors use our websites - what pages they visit, what links they use, and how long they stay on each page. In order to better understand the interests of visitors and the need to improve the content and functionality of our sites, we process this data (known as 'clickstream data') statistically.
If you do not wish to receive cookies, you can set your browser to reject cookies or to notify you that a cookie has been installed on your computer. Although you do not have to accept cookies to browse our website, this may not allow you to use all the options offered by the website if your browser refuses our cookie.

Podjetje lahko pridobi podatke o vas z namestitvijo označevalca ('tag') na vaš trdi disk. Ta označevalec je poznan pod imenom 'piškotek'.
Vse naše internetne strani uporabljajo začasne piškotke ('session cookie'). Začasni piškotek se uporablja za označitev vašega računalnika z računalniško oblikovanim unikatnim označevalcem, ko obiščete našo internetno stran. Začasni piškotek vas ne identificira osebno in se izbriše po tem, ko izključite brskalnik. Začasne piškotke uporabljamo zaradi zbiranja statističnih podatkov o tem, kako obiskovalci uporabljajo naše internetne strani - katere strani obiskujejo, katere povezave uporabljajo in kako dolgo se zadržijo na vsaki strani. Zaradi boljšega poznavanja interesov obiskovalcev in potrebe po izboljšanju vsebin in funkcionalnosti naših strani, te podatke (poznane kot 'clickstream data') statistično obdelamo.
V kolikor piškotkov ne želite prejemati, lahko svoj brskalnik nastavite tako, da piškotke zavrača ali pa da vas obvesti o tem, da je bil piškotek nameščen na vaš računalnik. Čeprav vam za brskanje po naši internetni strani ni potrebno sprejeti piškotkov, vam zaradi tega mogoče ne bo omogočena uporaba vseh možnosti, ki jih ponuja internetna stran, če bo vaš brskalnik zavrnil naš piškotek.

 

You provide us with information knowingly and voluntarily

Podatke nam zagotovite sami zavestno in prostovoljno

 

We also collect information that you knowingly and voluntarily trust us with when you use the Website, such as: the information you provide when signing up to receive emails, when you fill out a survey, when you send us an enquiry, or when you send us your feedback. In many cases, this information will be personal in nature.

Zbiramo tudi podatke, ki nam jih vi sami zavestno in prostovoljno zaupate, ko uporabljate internetno stran, kot npr. podatke, ki jih navedete ob prijavi za prejemanje elektronskih sporočil, ko izpolnite anketo, ko nam pošljete vprašanje ali ko nam pošljete svoje mnenje. V mnogih primerih bodo ti podatki osebne narave.

 


Use of collected data

Uporaba zbranih podatkov


 

We use this information for the purposes for which you provided it to us. For example, if you provide us with the email address you provided when registering to receive emails, we use that email to send the messages you have requested.
We may also use the information we collect on the Website for various business purposes, such as customer service, fraud prevention, market research, enhancement of our products and services, and to provide information and offers (for you and your company) that we believe are of your interest. We may also remove any personally identifiable information and use only the remaining information for historical, statistical or scientific purposes.
In most cases, we ask you about your decision on the page where you provided your personal information.
The Company will not sell personal information collected on the Internet site to 'mailing list brokers' without your explicit consent.
The company may share your personal information with other units of the company. In such a case, other units may use this information only in a manner consistent with the primary purpose of collecting this information (or with which you subsequently agreed) and only as permitted by these rules or any of the privacy statements and in accordance with the law governing the field of privacy and data protection.
The company may also share your personal information with third parties who provide support services for the company. Third parties use this information only if it is necessary for the performance of services on our behalf, which we have commissioned from them and must treat as strictly confidential.
In some cases, the company may also share your personal information with our business partners, with whom we work to provide products and services to our customers. In such cases, we will require business partners to use the personal information provided only in a manner consistent with the purpose of collecting this information (or with which you subsequently agreed) and in a manner permitted by the rules, privacy statements and all laws that govern the area of ​​privacy and data protection.
In rare cases the company may also share or forward your information to third parties. For example, if you have requested it yourself, if it is required by legal provisions or a court decision, if it is necessary to investigate a crime, such as identity theft in connection with the sale, purchase, merger, reorganization, liquidation or divestment of a business or business entity and in similar circumstances. In the event of such circumstances, we will take appropriate steps to protect your personal information.
This site is primarily not intended for users under the age of 13. It does not knowingly (or attempt to) obtain personally identifiable information from or about children, unless permitted by applicable law. If your child has provided personal information and you want them deleted from our databases, you can do so via a link to the feedback provided on the website or by writing to us.

Te podatke uporabljamo za namene, zaradi katerih ste nam jih posredovali. Če nam na primer posredujete vaš elektronski naslov, ki ste ga navedli ob prijavi za sprejemanje elektronskih sporočil, tega uporabljamo za pošiljanje sporočil, ki ste jih zahtevali.
Podatke, ki jih zberemo na internetni strani, lahko uporabimo tudi za različne poslovne namene, kot so storitve za stranke, preprečevanje prevar, tržne raziskave, izpopolnjevanje naših izdelkov in storitev ter posredovanje informacij in ponudb (vam in vaši družbi), za katere verjamemo, da bi vas zanimale. Lahko pa tudi odstranimo vse osebne identifikacijske informacije in za historične, statistične ali znanstvene namene uporabimo le preostale informacije.
V večini primerov vas o vaši odločitvi povprašamo na strani, kjer ste navedli svoje osebne podatke.
Podjetje ne bo prodalo osebnih podatkov, zbranih na internetni strani posrednikom seznamov naslovov ('mailing list brokers'), brez vaše izrecne privolitve.
Podjetje lahko vaše osebne podatke posreduje drugim enotam podjetja. V takšnem primeru druge enote te podatke lahko uporabljajo le na način, ki je skladen s primarnim namenom zbiranja teh podatkov (ali s katerim ste se naknadno strinjali) in samo kot je dovoljeno s temi pravili ali katerokoli izmed izjav o varovanju zasebnosti in v skladu z zakonom, ki ureja področje varovanja zasebnosti in varovanja podatkov.
Podjetje lahko vaše osebne podatke posreduje tudi tretjim osebam, ki za podjetje opravljajo podporne storitve. Tretje osebe te podatke uporabijo le v primeru, če je to potrebno za izvedbo storitev v našem imenu, opravo katerih smo pri njih naročili in jih morajo obravnavati kot strogo zaupne.
V nekaterih primerih lahko podjetje vaše osebne podatke posreduje tudi našim poslovnim partnerjem, s katerimi sodelujemo z namenom zagotavljanja produktov in storitev našim strankam. V takih primerih bomo zahtevali od poslovnih partnerjev, da uporabljajo posredovane osebne podatke le na način, ki je skladen z namenom zbiranja teh podatkov (ali s katerim ste se naknadno strinjali) in na način, dovoljen s pravili, izjavami o varovanju zasebnosti ter vsemi zakoni, ki urejajo področje zasebnosti in varovanja podatkov.
V redkih primerih lahko podjetje vaše podatke deli ali posreduje tudi tretjim osebam. Na primer, če ste to sami zahtevali, če to nalagajo zakonske določbe ali sodna odločba, če je potrebno raziskati kaznivo dejanje, kot npr. krajo identitete, v povezavi s prodajo, nakupom, združitvijo, reorganizacijo, likvidacijo ali razdružitvijo podjetja ali poslovne enote in v podobnih okoliščinah. V primeru nastopa takšnih okoliščin, bomo sprejeli ustrezne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov.
Ta internetna stran primarno ni namenjena uporabnikom mlajšim od 13 let. Na svojih internetnih straneh zavedno ne pridobiva (ali poskuša pridobiti) osebnih podatkov od ali o otrocih namerno, razen, če je to dovoljeno z ustreznim zakonom. V kolikor je vaš otrok posredoval osebne podatke in želite, da se ti zbrišejo iz naših baz, lahko to storite preko povezave do povratne informacije, ki se nahaja na internetni strani ali nam pišete na naslov.

 


Amendments to the Rules and Privacy Statement

Spremembe Pravil in naših izjav o varovanju osebnih podatkov


 

The Company reserves the right to change the rules at any time without prior notice, by posting new and revised rules, and at the same time reserves the right to change the privacy statements without prior notice at any time by posting changes on the Website. If there is a change to the rules or any privacy statement, the changes will only relate to personal information that we will collect after posting the changed rules or statements on the relevant website.

The policy was last revised on May 20th, 2018.

Podjetje si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni pravila brez predhodnega obvestila, z objavo novih in popravljenih pravil, obenem si pridržuje tudi pravico, da kadarkoli spremeni izjave o varovanju zasebnosti brez predhodnega obvestila, z objavo sprememb na internetni strani. Če pride do spremembe pravil ali katerekoli izjave o varovanju zasebnosti, se bodo spremembe nanašale le na osebne podatke, ki jih bomo zbrali po objavi spremenjenih pravil ali izjav na relevantni internetni strani.

Pravilnik je bil zadnjič revidiran 20. maj 2018.